ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Ochrona danych osobowych
← Powrót do strony głównej

Ochrona danych osobowych

Ikonka symbolizująca artykuł

Ochrona danych osobowych

RODO-Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna ogólna dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO informuje się klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście , że:
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście danych osobowych klientów jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście Adres ul. Żeromskiego 50, 27- 630 Zawichost , tel. (15) 83 64 219.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Dawid Dziuba, tel. 722 278 896 e- mjail iod@samborzec.pl
3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Ośrodek Pomocy Społecznej ustawowych zadań publicznych, określonych min. : Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( tekst jedn. Dz.U. z 2017 r poz 1257 z późń zmn), ustawa z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2017 r poz 1952 z późń zmn) Ustawa z dnia 7 września 2-017 r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tekst jedn Dz.U. z 2018 r poz 554 z późń zmn) Ustawa z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin za życiem (Dz. U. z 2016 r poz 1860) Ustawa z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( tekst jedn z 2017 r poz 1851 z późń zmianami, Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( tekst jedn Dz.U. z 2015 poz 1390) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. 2017 r poz 697 ze zmianami), ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jed. Dz.U. 2017 poz. 1938 z późń zmn),
4 Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5 Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
6. Klienci Ośrodka Pomocy Społeczne mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

ul. Żeromskiego 50
27-630 Zawichost
tel. (15)836-42-19, faks (15)836-40-51

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności