Menu główne

Zamówienia publiczne


wsteczWstecz

Zapytanie ofertowe nr 2/2017

2017-07-10

Zapytanie ofertowe nr 2/2017

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji, Przy udzielaniu zamówienia stosowane są regulacje zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 oraz w Regulaminie udzielania zamówień publicznych o wartości
30 000 euro Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście

1. Zamawiający :
Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście ul. Żeromskiego 50 pokój 4A Tel 506-142-586 lub 15 83-64-219/ fax 15 83-64-051

Adres e-mail: opszawichost@poczta.fm Strona:www.zawichost.opsinfo.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wybór kadry zarządzającej projektem tj. asystenta koordynatora projektu pn „ Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” realizowany przez Gmina Zawichost/Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Miejsce realizacji projektu: gmina Zawichost Biuro projektu: Zawichost ul. Żeromskiego 50 pokój 4 A Liczba uczestników projektu: 80 ( 40 dzieci 40 rodziców) Zakres obowiązków
1. Opracowanie procedur, instrukcji, regulaminów wynikających z przepisów i wytycznych
2. Nadzór nad prawidłowym kwalifikowaniem kosztów we wniosku o płatność w części merytorycznej
3. Udział w spotkaniach Zespołu Zarządzającego
4. Przeprowadzenie postępowań związanych z realizacja projektu na dostawy i usługi
5. Udzielanie bieżących porad Zespołowi zarządzającemu w zakresie procedur, wytycznych
6. Sporządzanie umów dla zadań objętych projektem do których nie stosuje się PZP
7. Czuwanie nad realizacja wskaźników założonych w projekcie
8. Prowadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami przy realizacji projektu
9. Inne czynności zlecone przez koordynatora mające na celu prawidłowa realizację projektu

Czas trwania zamówienia od lipiec 2017 do 30 czerwca 2019 roku. Miejsce wykonywania zamówienia: zamówienie będzie wykonywane w biurze projektu, jak również w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie gminy Zawichost związanych z realizacja projektu oraz w innym dowolnym miejscu powalającym na wykonywanie zakresu obowiązków. Zamawiający wymaga dyspozycyjności w miejscu wykonywania zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku według ustalonego harmonogramu przez cały okres realizacji projektu. Powierzone zadania w ramach projektu wykonywane byłyby co najmniej 5 razy w tygodniu poniedziałek – piątek. W sytuacjach, w których będzie to niezbędne dla realizacji celów projektu Zamawiający dopuszcza możliwość pracy również w soboty.

Zadanie 1 asystent koordynatora projektu – umowa zlecenie – 12 godzin miesięcznie.

Termin realizacji : od podpisania umowy do dnia 30.06.2019r.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście. ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost, tel. (15) 836-42-19, faks (15) 836-40-51

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji